Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy dostępnej pod adresem www.goklubrza.pl.

Data publikacji strony internetowej: 9.11.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9.11.2020.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa www.goklubrza.pl spełnia wymagania w 98.65%. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego; część linków nie jest opisana. Wszystkie treści wprowadzone po 23 września 2018 r. niezgodne ze standardami WCAG 2.1 zostaną dostosowane do wymogów dostępności, a treści wprowadzone przed 23 września 2018 r. nie zostaną poprawione, gdyż wiązałoby się to z dużym obciążeniem pracy ośrodka.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - email: lub telefon: 77 437 62 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 77 437 62 21

E-mail:

Adres korespondencyjny: ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna

wejście główne - miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

możliwość wejścia z psem przewodnikiem

brak: windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych

 

 

Ostrzeżenie

Próbujesz otworzyć odnośnik otwierany w nowym oknie (zewnętrzny). Potwierdź, że chcesz przejść do tej strony: